Obchodní podmínky

 • Předmět
   1. Všeobecné obchodní podmínky a zprostředkovatelské podmínky pro zprostředkování prodeje vozů AutoSpar – vlastník digame.cz s.r.o, IČO: 04345002, DIČ: CZ04345002 se sídlem Zahradnická 254/2, CZ-25001-Brandýs nad Labem – dále jen „AutoSpar.“ Společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246225
 • Zadání objednávky a uzavření kupní smlouvy
   1. Poptávající pověřil AutoSpar ke zprostředkování kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem na blíže specifikované vozidlo. AutoSpar není smluvní stranou této smlouvy.
   2. Poté, co bude od Poptávajícího učiněna poptávka na portálu AutoSpar, AutoSpar ji zprostředkuje jím vybranému Dodavateli. Po odsouhlasení ze strany Poptávajícího vystaví Dodavatel na poptávané vozidlo potvrzení objednávky / kupní smlouvu (dále jen „Dokument“) a předá Poptávajícímu.
   3. Podepsaný Dokument musí být vrácen Poptávajícím Dodavateli. Tímto dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem.
   4. Nezávazný termín dodání bude součástí závazné objednávky / potvrzení objednávky / kupní smlouvy, který je zaslán zpět Poptávajícímu Dodavatelem.
   5. Smlouva o zprostředkování je naplněna zprostředkováním Poptávajícího od AutoSpar Dodavateli.
 • Omezení dodání a změny dodávky

   1. Pokud není k dispozici objednané vozidlo nebo srovnatelný model popř. byla přerušena nebo zrušena výroba výrobcem, má AutoSpar právo obchod zrušit. V tomto případě bude AutoSpar neprodleně informovat Poptávajícího a pokusí se mu předložit vhodnou alternativu.

 • Povinnosti AutoSpar / Dodavatele
   1. Povinnost AutoSpar je omezena na zprostředkování kupní smlouvy mezi zákazníkem Poptávajícím a Dodavatelem na blíže specifikované vozidlo. AutoSpar nepřebírá žádnou záruku za uzavření obchodu mezi Poptávajícím a Dodavatelem.
   2. AutoSpar se zavazuje zprostředkování zpracovávat profesionálně a důsledně.
   3. V případě požadavku Poptávajícího se Dodavatel zavazuje k odbornému poradenství a poučení klienta ve věci zacházení s dodávaným vozidlem.
   4. Předběžná dodací lhůta ze strany Dodavatele začíná dnem potvrzení objednávky / kupní smlouvy.
   5. Dodavatel bude neprodleně informovat Poptávajícího, jakmile jím objednané vozidlo bude připraveno k vyzvednutí.
   6. Vozidlo bude předáno u Dodavatele, u kterého bylo objednáno.
 • Povinnosti Poptávajícího
   1. Poptávající není povinen uzavřít se jmenovaným Dodavatelem kupní smlouvu na vozidlo.
   2. Po uzavření kupní smlouvy, Dodavatel zašle potvrzenou objednávku / kupní smlouvu na objednané vozidlo Poptávajícímu. Poptávající je povinen znovu zkontrolovat správnost údajů potvrzené objednávky / kupní smlouvy a podepsané odeslat Dodavateli.
   3. Poptávající je povinen objednané vozidlo okamžitě odebrat a řídit se pokyny Dodavatele ohledně zaplacení dohodnuté kupní ceny. Dodavatel určuje platební podmínky a formu platby. Přihlášení vozidla na Poptávajícího musí být provedeno ihned po předání.
   4. Poptávající neplatí AutoSpar, jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, žádnou zprostředkovatelskou provizi.
   5. AutoSpar výslovně poukazuje na to, že veškeré platby spojené s objednávaným vozidlem se provádí pouze na účet Dodavatele.
   6. Poptávající dodá oboustrannou kopii průkazu totožnosti, kde je napsáno, že poptávající souhlasí s pořízením fotokopie a připojí vlastnoruční podpis.
 • Záruka, odpovědnost
   1. Záruka nebo nároky v rámci záruční lhůty se uplatňují u příslušných smluvních prodejců / partnerů dané značky. Toto platí i v celé Evropské unii.
   2. Odpovědnost AutoSpar je omezena pouze na povinnosti uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách. AutoSpar není zodpovědná za porušení povinností, které by se mohly vyskytnout v právním vztahu Poptávající-Dodavatel, zejména jedná-li se o nároky na plnění, dodržení dodací lhůty, modelových změn, zvyšování cen, reklamací apod. Porušení jakéhokoliv druhu vztahujícího se k předmětu prodeje se řídí nároky Poptávajícího v souladu s uzavřenou potvrzenou objednávkou / kupní smlouvou mezi Poptávajícím a Dodavatelem, popř. všeobecnými obchodními podmínky Dodavatele. Při porušení nese zodpovědnost AutoSpar pouze za předvídatelné, smluvně typické škody. V ostatních případech nenese AutoSpar odpovědnost. Tím není dotčena odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost.
   3. Za případné změny technických vlastností a funkcí vozidla způsobené v průběhu dodací lhůty ze strany výrobce, které nemají významný vliv na vlastnosti vozidla, nenese AutoSpar žádnou zodpovědnost.
 • Ochrana zdroje
   1. Poptávajícímu není v žádném případě dovoleno obejít popř. pokusit se napřímo o kontakt s osobami obchodního styku, které se mu staly známými, díky AutoSpar a to i u následujících obchodů. Poptávající se zavazuje u těchto obchodů AutoSpar neobcházet a prohlašuje, že se o obcházení ani nebude pokoušet. Dosavadní obchodní vztahy nejsou tímto ovlivněny. Poptávající se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých nabytých informacích, které obdržel v souvislosti s těmito transakcemi. Ke zbavení mlčenlivosti si Poptávající musí vždy vyžádat od AutoSpar písemný souhlas. Poptávající nebude sdělovat nebo předávat třetím stranám informace zejména o názvech Dodavatelů, jména účastníků, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy obchodních partnerů AutoSpar. Poptávající zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci, zástupci nebo jiné třetí strany mající přístup k těmto informacím podléhali stejným povinnostem uvedeným v předchozích odstavcích. V případě, že klient poruší jeden nebo více z výše uvedených odstavců, zavazuje se k náhradě škody ve prospěch AutoSpar za každé prodané vozidlo v rozporu s touto Smlouvou. Právo AutoSpar, na náhradu škody zůstává nedotčeno.
 • Objednávky obchodních zákazníků
   1. Objednávky vozidel od prodejců popř. přeprodejců (dále jen „obchodní zákazníci“) jsou předávány Dodavatelům prostřednictvím AutoSpar včetně koncových cen zákazníků. Ceny obchodních zákazníků nejsou ze strany AutoSpar kontrolovány. Jakékoli rozdíly v cenách obchodních zákazníků a Dodavatele jdou výhradně k  tíži obchodních zákazníků. Vymáhání jakýchkoliv cenových rozdílů vůči AutoSpar ať již jako celku, tak i jejich části, není možné.
   2. Potvrzení objednávek a objednávkové listy od obchodních zákazníků nejsou obsahově od AutoSpar kontrolovány. Kontroly jsou prováděny přímo od obchodních zákazníků a Dodavatelů. V případě nesprávné objednávky AutoSpar neručí za jakékoliv náklady tím způsobené.
   3. Po oznámení Dodavatele obchodnímu zákazníkovi ze strany AutoSpar, se tento Dodavatel automaticky stává chráněným zdrojem (dle § 7 těchto všeobecných obchodník podmínek) ve prospěch AutoSpar. Obchodní zákazník se zdrží jednání, které by poškodilo AutoSpar, zejména přímým vyjednáváním s Dodavatelem o samostatných zakázkách (obcházení AutoSpar) poskytnutí informací o zdroji třetím osobám.
 • Ustanovení o písemné formě, rozhodném právu, soudní příslušnosti, ostatní
   1. Všechny smlouvy a dodatky ke smlouvě musí být v každém případě v písemné formě.
   2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
   3. Pro všechny spory vyplývající z těchto podmínek se sjednává místo příslušného soudu sídlo AutoSpar.
   4. Pokud se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatné, nebude mít vliv na platnost celých všeobecných obchodních podmínek nebo účinnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které by bylo dohodnuté mezi stranami, pokud by bylo shledáno neplatné v době plnění.